Centrálny register záverečných a kvalifikačných prác (CRZP) slúži ako centrálne úložisko pre záverečné (bakalárske, diplomové, dizertačné) a kvalifikačné (rigorózne a habilitačné) práce študentov slovenských vysokých škôl. Práca sa v CRZP uchováva spolu s menom a priezviskom autora, názvom vysokej školy, ktorá prácu zaslala a ďalšími metadátami po dobu 70 rokov odo dňa registrácie v CRZP.

Porovnávanie prác zabezpečuje Systém na odhaľovanie plagiátov (antiplagiátorský systém, APS, systém na kontrolu originality) pre potreby slovenských akademických a výskumných inštitúcií.

 Vysoké školy posielajú povinne práce do CRZP, kde sa archivujú a podrobujú kontrole originality podľa zákona o vysokých školách v znení zákona č. 496/2009 Z. z. a na základe zmluvy medzi CVTI SR a MŠVVaŠ SR o prevádzkovaní antiplagiátorského systému a na základe zmlúv podpísaných medzi CVTI SR a vysokými školami.

Novela zákona o vysokých školách z roku 2011 vyžaduje zverejňovanie prác zaregistrovaných v CRZP po 31.8.2011. Link: on-line katalóg CRZP.

Oba systémy sú v rutinnej prevádzke od apríla 2010, prevádzkuje ich Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR. MŠVVaŠ SR spravuje oba systémy.

Protokol o kontrole originality je výstupom APS – nie je však potvrdením, že práca je originálom alebo plagiátom. Protokol je podkladovým materiálom pre rozhodovanie skúšobnej komisie, je pomôckou – upozorňuje na dokumenty, ktoré mohli uniknúť pozornosti školiteľa alebo oponenta.

Protokol o kontrole originality identifikuje časti textu predloženej práce totožné s časťami textov prác uložených v CRZP a s vybranými internetovými zdrojmi. Protokol o kontrole originality práce sa sprístupní skúšobnej komisii na vyhodnotenie a je súčasťou zápisu o záverečnej (štátnej) skúške.

Plagiátorstvo

Plagiátorstvo je javom, ktorý existoval v minulosti, existuje dnes a bude zrejme existovať aj v budúcnosti. Kto sa dopúšťa plagiátorstva, porušuje zásady akademickej etiky.

Pod pojmom plagiátorstvo chápeme „únos“ názorov, nápadov a iných nehmotných bohatstiev, ktoré sa neoprávnene „privlastňujú” a vydávajú za originálne, pôvodné. Plagiátorstvo môžeme definovať ako použitie originálnych myšlienok a tvorivých vyjadrení inej osoby s úmyslom prezentovať ich ako vlastné myšlienky a vyjadrenia [1].

Definícia plagiátorstva podľa The Oxford Dictionary of English: Plagiátorstvo je preberaním práce alebo ideí niekoho iného a ich vydávanie za svoje vlastné.

ICAI (International Center for Academic Integrity) uvádza elementy charakterizujúce plagiátorstvo. K plagiátorstvu dochádza, keď niekto:

  1. použije slová, myšlienky, alebo diela,
  2. ktoré možno pripísať inej identifikovateľnej osobe alebo zdroju
  3. bez uvedenia toho, odkiaľ boli získané,
  4. v situácii, keď existuje legitímne očakávanie pôvodného autorstva
  5. s cieľom získať nejaký prospech, úžitok alebo zisk, ktorý nemusí byť peňažný.

[1] SZATTLER, E. Právne a morálne aspekty plagiátorstva. In: Duševné vlastníctvo. Roč. XI, č. 1, 2007