Podmienky ochrany súkromia:

Úvodné ustanovenia:

Centrum vedecko technických informácií SR (ďalej len „CVTI SR“) Lamačská cesta 7315/8A, 840 05 Bratislava ako prevádzkovateľ pri svojej činnosti spracúva osobné údaje. Kontaktné údaje: Sekretariát riaditeľa: 02/69 253 102, sekretariat@cvtisr.sk

Účelom týchto podmienok je informovať Vás o podmienkach, za ktorých CVTI SR spracúva osobné údaje. Akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany Vašich osobných údajov môžete posielať písomne na adresu CVTI SR alebo e-mailom na gdpr@cvtisr.sk

CVTI SR spracúva osobné údaje dotknutých osôb v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov. CVTI SR prijal primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom zaistiť úroveň bezpečnosti pri spracúvaní osobných údajov.

Dôvod spracúvania osobný údajov:

  • plnenie zákonných a zmluvných povinností;
  • chrániť oprávnené záujmy nás, našich zamestnancov a iných osôb;
  • plniť úlohy vyplývajúce zo zriaďovacej listiny zo dňa 25.1.2002, v znení dodatku č.1 zo dňa 2.1.2008 a v znení dodatku č.2 zo dňa 12.5.2008.

 

PODMIENKY OCHRANY SÚKROMIA