Novinky a oznamy

2022/23: oznam pre používateľov CRZP: v systéme CRZP a ANTIPLAG SK prebehla na prelome rokov 2022/23 rozsiahla aktualizácia. Aktualizácia nemení spôsob ani obsah komunikácie medzi CRZP a školskými informačnými systémami, niektoré funkcionality však môžu mať zmenenú formu a/alebo umiestnenie. Mnohé úpravy nemajú priamu vizuálnu podobu – ide najmä o rozširovanie porovnávacieho korpusu systému ANTIPLAG. Pokiaľ ide o viditeľné zmeny, ide najmä o:

  • Bude aktualizovaný vyhľadávací portál https://opac.crzp.sk a ten sa stane centrom a jediným viditeľným systémom CRZP (v ďalšom budeme tento systém označovať OPAC)
  • Protokol o kontrole originality prešiel vizuálnymi zmenami a získal aj niektoré funkčné doplnky. Pre viac informácií https://www.crzp.sk/vysvetlivky30.pdf. Na spôsobe „doručovania“ protokolu sa nič menení.
  • Pôvodný subsystém pre kontrolu prevodu PDF na čistý text na linke https://testdoc.crzp.sk Linka však zostala funkčná a odkazuje na subsystém portálu OPAC pre testovanie prevodu. Ten je modernizovaný a doplnený o štatistiky súladu textu na referenčné slovníky ktoré používa nový protokol o kontrole originality.
  • Subsystém pre WEB protokol bol úplne prepracovaný a vložený do portálu OPAC. Pôvodný modul bol zrušený. Odkaz na WEB protokol sa bude nachádzať ako QR kód aj URL linka v novom protokole o kontrole originality.
  • Zanikne aj pôvodný subsystém ADMIN na linke https://www.crzp.sk/crzp. Tento bol prepracovaný a rovnako začlenený do portálu OPAC. K funkcionalite sa Admin VŠ dostane prihlásením na portále https://opac.crzp.sk.

1.9.2020: Oznam pre IT garantov CRZP/APS: od 1. 9. 2020 sa upravuje číselník študijných odborov v rámci centrálneho registra záverečných prác a validné na import prác budú kódy len pre súčasné študijné odbory https://www.portalvs.sk/sk/studijne-odbory. Je potrebné, aby ste vo Vašom systém aktualizovali číselník študijných odborov len na uvedené hodnoty, ak sa tak ešte nestalo.

8.11.2018: Pojmy plagiátorstvo, etika, integrita a ďalšie majú väzbu na CRZP/APS. Definície týchto a súvisiacich pojmov nájdete vo voľne stiahnuteľnom slovníku Glossary for Academic Integrity. Dokument General Guidelines for Academic Integrity slúži ako podpora pre slovník – je tiež voľne stiahnuteľný, popisuje a vysvetľuje definície pojmov uvedených v slovníku, uľahčuje pochopenie otázok integrity nielen v akademickej sfére, ale aj v podnikateľskej. Slovník a aj všeobecné usmernenia sú výstupmi medzinárodného projektu European Network for Academic Integrity riešeného v rámci programu Erasmus+. CVTI SR spolupracuje na tomto projekte.

25.6.2018: Dňa 27.6.2018 od 08:00 do 28.6.2018 08:00 bude systém CRZP/APS nedostupný vzhľadom na plánovanú profylaxiu. Ďakujeme za pochopenie.

19.3.2018: Správny link na testovanie prevodu dokumentu PDF na čistý text je http://testdoc.crzp.sk.

8.12.2017: Dňa 12.12.2017 cca od 10:00 do cca 18:00 bude systém CRZP/APS nedostupný vzhľadom na rôzne druhy inštalačných prác v Dátovom centre pre vedu a výskum. Ďakujeme za pochopenie.

1.5.2017: Dňa 1.5.2017 cca od 00:00 do cca 10:00 bude systém CRZP/APS nedostupný vzhľadom na plánovanú migráciu dát. Ďakujeme za pochopenie.

23.1.2017: Externé linky typu OpenURL používajúce CRZPID je potrebné rekonfigurovať. Mení sa prefix linky na http://opac.crzp.sk/openURL. Parametre crzpID a crzpSigla zostávajú zachované. Prosím, nezamieňať si tento tvar pernamentnej linky s OpenURL linkou ktorú zverejňuje samotný portál a ktorá je viazaná na interný identifikátor systému. Linkovanie z KIS a AIS systémov je realizované práve na základe externého identifikátora školy (CRZPID)!

17.6.2016: Dňa 21.6.2016 cca od 09:00 bude systém CRZP/APS nedostupný vzhľadom na plánovanú profylaxiu. Ďakujeme za pochopenie.

11.4.2016: Vitajte na našej novej stránke!

26.3.2016: Protokol o kontrole originality, verzia 2.0 nahradila jeho predošlú verziu. Upozorňujeme Vás, že nová verzia “papierového” protokolu už nie je limitovaná počtom pätnástich prác, v ktorých sa našla najväčšia zhoda. Preto vždy pred tlačou protokolu si protokol prezrite a zadajte počet strán, ktorý chcete vytlačiť (šetrenie papiera). Vysvetlivky ohľadne protokolu nájdete tu: Ako čítať a interpretovať Protokol o kontrole originality.

3.8.2015:  Plánovaná technická odstávka – profylaxia, upgrade HW, update SW – Centrálneho registra záverečných a kvalifikačných prác a Antiplagiátorského systému (APS) sa uskutoční dňa 5.8.2015 v čase od 14:00 do 20:00 hod.

28.4.2015: Korpus prác prekročil počet 400 tisíc.

28.8.2014:  Dňom 1.9.2014 budú vygenerované protokoly o kontrole originality obsahovať aj web (on-line) verziu protokolu o kontrole originality. Papierový protokol je limitovaný tým, že zobrazuje len prvých 15 dokumentov s najvyšším globálnym percentom prekryvu (GPP) a s hodnotami GPP prekračujúcimi prahovú hodnotu (viac: www.crzp.sk/vysvetlivky.pdf). Web protokol nemá obmedzenia papierového protokolu a zobrazuje všetky nájdené zhody.

Papierový protokol o kontrole originality sumarizuje v GPP text citovaný aj necitovaný a je časovo náročné manuálne odseparovať citované a necitované zhody a prepočítať percento prekryvu. Nový web protokol poskytuje nástroj, ako odseparovať citované zhody od necitovaných a poskytuje možnosť automatizovaného prepočtu percenta prekryvu citovaných resp. necitovaných zhôd.

14.8.2014:  Dňom 1.9.2014 bude spustená rozšírená kontrola dát odosielaných do CRZP. Viac informácií nájdete na adrese (dvojstranový dokument) https://crzp.cvtisr.sk/dokumenty/validacia_dat.pdf.

24.2.2014: Korpus prác prekročil počet 300 tisíc.

6.6.2013:  Významné európske ocenenie pre slovenský antiplagiátorský systém. Viac informácií TU.

23.10.2012:  Bola spustená rozšírená kontrola dlhodobo povinných dát odosielaných do CRZP. Viac informácií TU.

25.06.2012:  Od 24.06.2012 23:00 do 25.06.2012 09:00 bol zaplnený diskový priestor. Ak ste v danom čase odosielali XML dávky, skontrolujte si cez admin rozhranie, či boli spracované. Ak neboli, bude potrebné odoslať dávky znovu.

05.06.2012:  Dňa 07.06.2012 od 09:00 do 10:00 sa uskutoční odstávka systémov z dôvodu aktualizácie softvéru. Odstávka bude trvať maximálne 15 minút.

11.05.2012:  Korpus prác prekročil počet 200 tisíc.

09.05.2012:  Do 9:00 bol výpadok systémov. V prípade problémov nás kontaktujte.

09.09.2011:  Ukončená odstávka systému. Pred použitím ostrej verzie odporúčame otestovať komunikáciu na testovacej verzii.

06.09.2011:  Vystavené linky na nové znenia zákonov, príručiek a metodického usmernenia.

03.08.2011:  Začala testovacia prevádzka migrovaného systému CRZP/APS v DC VaV.

14.07.2011:  Prenosový formát XML-CREPC je definitívny vo verzii 2.5.

02.06.2011:  Bol vystavený materiál s draftom novej verzie prenosového formátu XML-CREPC. Korpus prác prekročil počet 139 tis.

21.04.2011:  Korpus prác prekročil počet 100 tisíc.

23.08.2010:  Korpus prác po hlavnej vlne odovzdávania dosiahol počet viac ako 64 tis. prác

25.04.2010:  Prvá práca v systéme: 25.4.2010 o 23:41:42

31.03.2010Vystavený Výnos Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 15. marca 2010 č. MŠSR-5/2010-071

23.02.2010:  Schéma CRZP bola vo verzii 2.2 doplnená v kodovníkoch a upresnená v položke o výsledkoch kontroly na plagiát

24.09.2009:  Metodické usmernenie o Záverečných prácach (ZP)